Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 30 juni 2010

Hd sänker straffen för asylbedrägeri

Högsta domstolen kom den 11 juni med två domar rörande personer som sökt asyl i Sverige och i samband med det lämnat in förfalskade Id-handlingar. I bägge fallen mildrar Hd påföljden från en månads fängelse till villkorlig dom och 2000 kronor i dagsböter. Brottet rubriceras ”brukande av falsk urkund”. Högsta domstolen har enbart tagit ställning till påföljden, inte till huruvida de är skyldiga till brott eller ej.

Domarna i korthet:

  • HD B 5521-09 Saara Khoshaba Yousef Aziz som uppges komma från Irak befinns av såväl tingsrätt och hovrätt som högsta domstolen skyldiga till brukande av falsk urkund efter att ha lämnat in tre förfalskade identitetskort och ett förfalskat medborgarskapsbevis rörande henne och hennes familj i samband med handläggning av hennes asylärende i Flen den 5 september 2008 .
  • HD B 5520-09 Fajek Muthar Fajek som uppges komma från Irak befinns av såväl tingsrätt och hovrätt som högsta domstolen skyldig till brukande av falsk urkund sedan han i Flen i Augusti 2008 uppvisat ett förfalskat irakiskt identitetskort i samband med handläggning av hans asylansökan.

Högsta domstolens bedömning

Hd konstaterar att de bägge asylsökande som nyligen anlänt till Sverige inte gjort sig skyldiga till någon tidigare allvarlig brottslighet i Sverige vilket, om så hade varit fallet, kunde ha gjort en fängelsedom motiverad.

Hd konstaterar att lagändringar har gjort tidigare prejudikat oanvändbara. I motiveringen till domarna, som är näst intill identiska i de bägge domarna, skriver Högsta domstolen:

”Som riksåklagaren har framhållit är det – till förebyggande av illegal invandring – viktigt att tydligt inskärpa vikten av att inte bruka falska handlingar i ärenden om asyl och annan invandring. Vad riksåklagaren har åberopat motiverar emellertid inte att det utöver kriminaliseringen av sådana gärningar skall föreligga en presumption för fängelse. Det har inte heller kommit fram några andra omständigheter som talar för att brottet ska anses vara av sådan art att fängelse normalt skall väljas som påföljd. ”

Fajek och Saara får i de bägge prejudicerande domarna sina fängelsestraff omvandlade till villkorlig dom och 2000 kronor i dagsböter.

De som dömde var Severin Blomstrand, Marianne Lundius, Leif Thorsson, Torgny Håstad och Agneta Bäcklund.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: