Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 24 april 2010

Misshandlade SD-politiker får läsa vidare till sjuksköterska

Bakgrund

Det handlar om målet där Sverigedemokraternas pressekreterare Martin Kinnunen och hans sambo Mikaela misshandlades brutalt på T-banestationen vid Gullmars plan i Sthlm strax efter midnatt den 7 juni 2009. Ett dussintal vänsterextrema från Revolutionära Fronten (RF) var inblandade i överfallet. Kinnunens sambo drabbades bland annat av hjärnskakning efter att ha blivit slagen i huvudet med ett knogjärn. Kinnunens banemän återfinns bland dem som är på fri fot medan tre unga kvinnor greps för misshandeln av sambon. Ett knogjärn beslagtogs.

Video: Åtta övervakningsfilmer från tunnelbanan och överfallet

Domarna

Södertörns tingsrätt, målr B 5452-09, dömde

Vänster till höger

  • Hanna Brown, född 87-12-22 och från Ucklum för grov misshandel till fängelse 1 år 2 månader.
  • Rebecka Roos, född 89-06-25 och från Stockholm, för grov misshandel, snatteri samt våld mot tjänsteman till fängelse 10 månander.
  • Nathalie Nikadon, född 83-10-11 och från Göteborg, för grov misshandel, misshandel till fängelse 1 år 8 månader.

De dömdes för misshandeln av sambon men friades för överfallet mot Martin Kinnunen. Trion inkom med varsin överklagan och ville bli helt frikända. Martin Kinnunen å sin sida överklagade också. Den nya kammaråklagaren i målet, Jens Nilsson, överklagade också domen och yrkade både straffskärpning för misshandeln av Kinnunens sambo men också även ansvar för de tre tilltalade för delaktighet i misshandeln av Martin Kinnunen själv.

Länk till domen

Svea hovrätt, mål nr B 6837-09, gick på tingsrättens linje och fastställde påföljden enligt ovan.

Länk till domen

Kuriosa

En av de huvudåtalade Rebecka Roos mamma Cecilia Roos satt på åhörarbänken i tingsrätten och skrattade enligt andra under hela rättegången. Hon gick även fram och hälsade och log mot dotterns vänsterextrema vänner som fyllde platserna. Cecilia Roos är professor i dansinterpretation vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.

Om Nathalie Nikadon

Från TR-domen: Nathalie Nikadon dömdes för två fall av grov misshandel och en misshandel av normalgraden. Hon var 25 år vid gärningarna. Hon förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret i form av bl.a. två strafförelägganden gällande snatteri och ringa narkotikabrott. Hon har ett barn och lever under ordnande sociala förhållanden. Kriminal-vården har i yttrande enligt personutredningslagen gjort bedömningen att det finns ett övervakarbehov. Någon annan påföljd än fängelse kan dock med hänsyn till brottens art och samlade straffvärde inte komma i fråga. Nikadon ska därför dömas till fängelse och straffets längd ska bestämmas till ett år och åtta månader.

Social bakgrund: Efter några år med missbruksproblem p g a föräldrarnas skilsmässa började hon läsa in gymnasiet. Det var slut på missbruks-problemen, LVU-placeringar och på paragraf 12-hem. Hon började plugga och arbeta. 2007 kom hon in på en sjuksköterskeutbildning och arbetade våren och hösten 2008 på Sahlgrenska universitetsjukhuset. Fritiden ägnades åt gymbesök flera gånger i veckan och den sjuåriga dottern. Hon och pappan började träffas igen för att bygga upp en relation med dottern. Mitt i allt detta åkte Nathalie upp till Stockholm, deltog och greps för den grova misshandeln – med ett ­knogjärn på sig. Hennes kopplingar till ­extrema vänsternätverk blev kända. I Göteborg hade hon kommit i kontakt med vänsterextrema Revolutionära Fronten.

Gripandet föranledde utredning om utbildningen

Nathalies utbildning till sjuksköterska (SSK) ifrågasattes av ledningen på Sahlgrenska Akademin i Göteborg där hon studerar.

Delbetyg – SSK-utb

Nathalie Nikadon började på sjuksköterskeprogrammet våren 2007 och hade inför hösten begärt dispens för att få börja på termin fyra. Där ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning med placering bland annat inom akutsjuk-vården. Hon skulle då komma i kontakt med patienter i mycket akuta och utsatta situationer, och med viktig och känslig information om dem, samt med narkotikaklassade läkemedel.

I september efter domen i tingsrätten bedömde Göteborgs universitet att hon kan vara farlig för anställda eller andra studenter, att det fanns en påtaglig risk att hon kan komma att skada någon under utbildningen och därför ville stänga av henne. Det var rektorn vid Göteborgs universitet som intierade avstängningen och skrev:

"Domen beskriver händelser där studentens handlande visar på ett beteende som inger universitetet betänkliga farhågor om att risk föreligger för att studenten kan komma att skada annan person under utbildningen. Hon förekommer dessutom i belastningsregistret för ringa narkotikabrott”

Men ett universitet eller en högskola kan inte på egen hand tvinga bort en student. I stället är det en central nämnd för hela landet, Högskolans avskiljandenämnd, som fattar beslut. Enligt reglerna kan en student endast stängas av om han eller hon bedöms vara farlig för andra vid universitetet.

Tillfrågad om Nikadon kan vara farlig för andra, svarade Karin Ahlberg, biträdande prefekt för institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet:

– Vi gör den bedömningen att det kan finnas en risk för det. Men frågan är för komplicerad för att avgöras på institutionsnivå och därför vill vi ha saken prövad.

Hur bedömer du de brott som hon dömts för?

– Det lägger jag inga aspekter på mer än vad som står i domen och att vi bedömer det som att det kan finnas en risk för anställda och medstudenter. Det är den risken vi nu vill ha värderad.

Nathalie Nikadon hävdade i sitt yttrande till nämnden att situationen kring de påstådda brotten är av en art som inte förekommer i hennes studieliv. Ska hon klassas som farlig bör en personutredning göras, vilket hon ställer upp på. Nathalie Nikadon avfärdade påståenden om beroende av narkotikaklassad medicin som absurd och kränkande, händelsen i registret är från 2001 då hon var sjutton år.

En vecka senare stängdes hon av från sin utbildning av Högskoleverkets avskiljandenämnd, som skrev i sitt beslut:

”..att det i utbildningen på sjuksköterskeprogrammet ingår kontakt med patienter i utsatta situationer. Nathalie Nikadon brottsliga gärningar har begåtts nyligen och vid två skilda tillfällen. Nämnden anser därför att det finns risk för att Nathalie Nikadon återfaller i allvarlig brottslighet, och stänger av henne omedelbart i väntan på slutgiltigt besked. Hon får heller inte fortsätta eller antas till någon annan högskoleutbildning. Sammantaget gör det att hon inte anses lämplig som sjuksköterska. Avstängningen är tillfällig och gäller fram till dess att ett slutgiltigt besked fattas i november”

Högskolans avskiljandenämnd, ärende nr G 8 3275/09
Dagens Medicin, 2009-09-08
Dagens Medicin, 2009-09-18

Nytt beslut – får läsa vidare

Högskolans avskiljandenämnd avslår Göteborgs universitets begäran att stänga av den sjuksköterskestudent (Nikadon, anm PI) från utbildningen som har dömts för misshandel. Beslutet innebär att studenten får återuppta sin utbildning. Nämnden upphäver samtidigt sitt tidigare beslut att hon inte får antas till någon annan högskoleutbildning.

[..]

Högskolans avskiljandenämnd konstaterar att studenten har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Men hon har ingen tidigare känd våldsbrottslighet, har inget beroende eller missbruk av droger och är inte psykiskt sjuk. Den läkare som har undersökt henne anser inte att det ur ett psykiatriskt perspektiv finns någon påtaglig risk för brott av allvarligare slag – varken generellt eller i de studiesituationer som kommer att uppkomma – och hävdar att gärningarna måste ses i sitt sammanhang. Den utredning nämnden har gjort visar att studenten har genomfört sina studier på sjuksköterskeprogrammet utan anmärkning. Hon har också arbetat utan anmärkning i äldreomsorgen under studieuppehåll och sommartid.

Nämnden anser därför att det inte har kommit fram att det skulle finnas någon påtaglig risk för att studenten under sin utbildning kan komma att skada annan person och avslår därför universitetets begäran.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm

Vårdfacket

Om Martin Kinnunen

Martin Kinnunen sa i efterhand uppgivet att han funderade på att lämna sitt politiska engagemang på grund av den ständiga hotbilden mot SD:s aktiva. Så skedde också. Efter domarna beslöt sig Martin och hans sambo att dra sig ur SD helt och flyttade därefter sina bopålar till Tyskland.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: