Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Möjlighet att förkovra sig om den gemensamma europeiska migrationspolitiken

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/mjlighet-att-frkovra-sig-om-den.html


Tema Asyl är antagligen den bästa källan för att kontinuerligt förkovra sig om utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken. I veckan har de till exempel publicerat tre utmärkta artiklar som var och en förtjänar en stor läsekrets.

Kommissionens arbete med att utveckla politiken

Välstånd, säkerhet, solidaritet - EU-kommissionens förslag till tio principer om invandring går igenom EU-Kommissionens meddelande om utvecklingen av den gemensamma migrationspolitiken, bland annat innehållande tio gemensamma principer som syftar till att utifrån vad som tidigare åstadkommits på området skapa en mer sammanhängande och integrerad ram för medlemsstaternas och EU:s framtida åtgärder.

Det franska ordförandeskapets svar och vidare arbete

Den franska pakten - ett stöd för en europeisk asyl- och invandringspolitik? handlar om hur det franska ordförandeskapet gått vidare med arbetet om en gemensam europeisk migrationspolitik. De har lanserat en Europeisk invandrings- och asylpakt som kan fungera som uttryck för medlemsstaternas gemensamma stöd för den politik som kommissionen efterlyser i sina meddelanden. Enligt pakten föreslås medlemsstaterna åta sig att:
1) organisera/reglera legal invandring med beaktande av respektive medlemsstats specifika prioriteringar och behov samt att främja integration
2) kontrollera irreguljär invandring genom att återsända irreguljära migranter
3) stärka gränsbevakningen
4) skapa "a Europe of asylum"
5) ingå omfattande partnerskap med ursprungs- och transitländer för att främja synergin mellan migration och utveckling

Hur ska den gemensamma politiken tolkas

Det intressanta är att utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken tolkas så olika. En del anser att EU, med Kommissionen i spetsen, förhindrar medlemsländerna att bedriva en mer restriktiv migrationspolitik, medan andra anklagar EU-projektet för att vara rasistiskt. Christian Råbergh skriver för Tema Asyl om statsvetaren Hans E. Andersons bok om utvecklingen av den överstatliga, europeiska asyl- och flyktingpolitiken och dess förhållande till den nationella politiken på området. Enligt Råbergh kan Anderssons bok – Överstatlig flyktingpolitik – också läsas som en initierad kommentar till en tidigare bok av statsvetaren Peo Hansen som tar upp EU:s migrationspolitik under 50 år.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Inga kommentarer: