Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 19 augusti 2010

Hälso- och sjukvård för papperslösa i Region Skåne

Fria Nyheter fortsätter att granska sjuk- och tandvården för papperslösa och illegala immigranter i Sveriges landsting och regioner. Idag presenterar vi hur reglerna ser ut i Region Skåne.

I Skåne är begreppet papperslösa begränsat till gömda flyktingar, dvs med "gömd" avses en person som fått avslag på asylansökan och gått under jorden. Övriga papperslösa kan vara personer från andra länder som inte varit asylsökande, de kanske inte har papper i ordning eller inte tillhör de grupper som har möjlighet att få subventionerad vård i Sverige och får då själva stå för hela kostnaden för hälso- och sjukvård. Det förekommer också att personer från andra länder söker.

Tandvård för papperslösa:

 1. Hur ställer ni er till tandvård för vuxna papperslösa personer?
  Svar: Positivt. Tandvårdsnämnden antog 2008-09-19 en policy för Folktandvården Skåne angående akut och annan omedelbar nödvändig tandvård för gömda flyktingar. Med "gömda" flyktingar avses personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan. Policyn fastställdes av regionfullmäktige 2008-11-25.
 2. Vem bestämmer om dessa ska erbjudas tandvård eller inte?
  Svar: Tandvårdspersonalen på den aktuella kliniken.
 3. Hur gör ni om någon utan personnummer dyker upp i väntrummet hos er för akut tandvård?
  Svar: När en gömd flykting uppsöker folktandvården ska inte Migrationsverket kontaktas. Akut och annan omedelbar nödvändig vård för gömda flyktingar ska ske enligt de principer som redan tillämpas för asylsökande flyktingar. Detta innebär att:
  Gömda som fyllt 18 år har rätt till: Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå.
  Gömda som inte fyllt 18 år har rätt till: Fullständig tandvård.
 4. Om en papperslös erbjuds tandvård, vad kostar vården för personen?
  Svar: Från 18 år ska en besöksavgift på 50:- betalas vid varje besök.

Sjukvård för papperslösa:

 1. Hur ställer ni er till sjukvård för vuxna papperslösa personer?
  Svar: Region Skåne har antagit en policy vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar. Policyn ger gömda flyktingar rätt till akut vård till samma patientavgifter som asylsökande. Med gömd flykting avses här en person som sökt och fått avslag på sin asylansökan och sedan gått under jorden.
 2. Vem bestämmer om dessa ska erbjudas sjukvård eller inte?
  Svar: Politiska beslut i Regionfullmäktige har beslutat 08 04 22 om att Region Skåne ska erbjuda omedelbar vård och vård som inte kan anstå till gömda flyktingar. Planerad vård får såväl asylsökande som gömda flyktingar själva betala. Tolkningsrätten för vem som ska erbjudas vården ligger hos sjukvårdspersonalen, med utgångspunkt i de medicinska behoven. Personalen har uppmanats att vara generösa i sina tolkningar.
 3. Hur gör ni om någon utan personnummer dyker upp i väntrummet hos er för akut sjukvård?
  Svar: Då utfärdas ett tillfälligt personnummer till patienten. Tillämpningar finns och respektive mottagningar har att följa denna hantering och registrering, se bifogad fil.
 4. Om en papperslös erbjuds sjukvård, vad kostar vården för personen?
  Svar: Kostnaden är densamma som för asylsökande, det vill säga 50 kronor för läkarbesök inom Primärvården, 300 kronor för besök på sjukhusens akutmottagningar/annat specialistläkarbesök på sjukhus samt 200 kronor per dygn för inneliggande vård på sjukhus.

Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.
Landstinget erhåller dels schablonersättning för de asylsökande som finns regist­rerade i landstingsområdet och dels speciell ersättning i vissa situationer. I scha­blonersättningen ingår kostnader för hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, hjälpmedel samt tolk.

Den asylsökande skall uppvisa ett giltigt "Tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige" utfärdat av Migrationsverket. (LMA = lagen om mottagande av asylsökande.) LMA-kortet är försett med foto och personuppgifter samt ett dosnummer som kan identifiera den asylsökande.

Ogiltigt eller inget LMA-kort medför vanligtvis att patienten betalar enligt gällande regler för utländska medborgare med undantag för gömda flyktingar.

Asylsökande som fyllt 18 år har rätt till:
Omedelbar vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168)

Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt till:
Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård

S.k. gömda barn som inte fyllt 18 år har rätt till:
Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård

Samtliga asylsökande och "gömda barn" har rätt till:
Hälsoundersökning som genomförs enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar (1995:4).

Speciell ersättning:
Om kostnaden för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor, lämnar staten sär­skild ersättning motsvarande den kostnad som överstiger 100.000 kronor. Den sär­skilda ersättningen utbetalas efter ansökan ställd till Migrationsverket efter avslutad vårdkontakt. Vid långvarig vårdkontakt kan utbetalning ske kvartalsvis i efterskott.

Vid beräkning av kostnaderna gäller riksavtalets regler. Respektive vårdgivare ansöker hos Migrationsverket om denna särskilda ersättning.
OBS! För de gömda barnen utgår ingen statlig ersättning för vårdkontakter överstigande 100 000 kronor.

Patientavgifter för asylsökande
Patientavgifter för asylsökande regleras i "Förordning om vårdavgifter m m för vissa utlänningar” (SFS1994:362).

Avgifter inom primärvården
Omedelbar vård och vård som inte kan anstå – alla som fyllt 12 år samt planerad vård för barn och ungdomar som fyllt 12 år men ej 18 år:
- läkarbesök: 50:-
- sjukvårdande behandling efter remiss av läkare inom den offentliga vården: 25:-
Planerad vård – alla som fyllt 18 år:
- läkarbesök: utomlänsavgift
- sjukvårdande behandling: utomlänsavgift

Avgifter inom läns- och regionsjukvården
Besök efter remiss från primärvården
Avgiften gäller tills patienten är färdigbehandlad (således inte endast det första besöket) samt erforderliga besök efter utskrivning
- läkarbesök: 50:-
- sjukvårdande behandling: 25:-
Omedelbar vård och vård som inte kan anstå – alla som fyllt 12 år samt planerad vård för barn och ungdomar som fyllt 12 år men ej 18 år:
- läkarbesök: 300:-
- sjukvårdande behandling: 200:-
Planerad vård – alla som fyllt 18 år:
- läkarbesök: utomlänsavgift
- sjukvårdande behandling: utomlänsavgift

Avgiftsbefriade besök:
- akut och planerad vård, barn under 12 år
- vård vid MVC respektive BVC
- remiss från MVC och BVC
- förlossningsvård
- vård enligt smittskyddslagen
- hälsoundersökning

Högkostnadsskydd och frikort gäller ej.

Övrigt
Vid besök hos annan vårdgivare än ovan angiven samt vid uteblivna tidsbeställda besök gäller landstingets patientavgifter.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: