Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 17 augusti 2010

Psykintyg gav ensamkommandeklassad PUT

Karokh Ahmed Sirwan uppger att han är född 1993 och kommer från Irak. Om den berättelse han berättat för Migrationsverket när han sökte asyl i Sverige har verket skrivit:

Som grund för dina yrkanden åberopar du skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter. Som skäl för ansökan har du uppgett att du har förföljts av terrorister som rånat och misshandlat dig och som ville att du skulle ansluta dig till dem. Vidare har du hälsoproblem och har blivit övergiven av din mor.


Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket menar på att det irakiska medborgarskapsbevis och identitetskort som Karokh lämnat in är förfalskningar. I sin bedömning av Karokhs trovärdighet skriver Migrationsverket bland annat:

Migrationsverket konstaterar dock att du lämnar en detaljfattig berättelse där du är mycket vag bland annat när det kommer till förföljelserna från terroristerna. Du kan inte datera några händelser eller beskriva hur många de var. Vidare har du själv berättat att du ljugit för de rumänska myndigheter och där lämnat flera olika uppgifter om både din identitet och hemvist.

Migrationsverket ansåg inte att Karokhs berättelse eller det psykproblemsintyg från överläkaren i barn och ungdomspsykiatri, Gunnar Bäckström, som Karokh lämnat in är tillräckligt för att bevilja honom asyl och beslutade 30 november 2009 att utvisa Karokh. Migrationsverkets beslut överklagades.

Migrationsdomstolens bedömning
Migrationsdomstolen avfärdar Karokhs asylberättelse och koncentrerar sig på psykproblemen.

Inför avgörandet i migrationsdomstolen har Karokh skaffat sig nya intyg om sina psykiatriska besvär från överläkare Björn Wahlund och överläkare Maria Huledal.

Migrationsverket sågar de bägge psykiatrikerna med följande ord:

”Av läkarintyget framgår egentligen bara vad klaganden har uppgett att han varit med om. Utifrån detta dras vissa slutsatser. Någon egentlig diagnos eller prognos framgår inte. Inte heller redovisar man vilket medi­cinskt underlag man använt sig av.”

Migrationsdomstolen skriver att Karokh är ”övergiven av sin familj i Irak” och att han ”med hänsyn till det instabila säkerhetsläget i Irak skulle hamna i en svår social situation och att han på grund av avsaknaden av ett socialt kontaktnät skulle komma att fara illa vid ett återvändande.”

Detta tillsammans med att psykintygen gör gällande att det finns en suicidrisk anför migrationsdomstolen som sina skäl till att bevilja Karokh permanent uppehållstillstånd i Sverige den 30 juni 2010.

Läs domen:
Migrationsdomstolen i Stockholm UM 16506-10Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: