Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 21 augusti 2010

29-årig Piratpartist dömd för våldtäkt mot barn

På tisdagen den 17 augusti 2010 meddelade Göta hovrätt domen mot en 29-årig man från Tidaholm. Den 29-åriga mannen dömdes till fängelse i 2 år och tre månader för våldtäkt mot barn. Mannen står som kandidat för Piratpartiet i landstingsvalet i Västra Götaland samt i valet till kommunfullmäktige i Tidaholm.

Göta hovrätt dömde [B 1827-10]:

  • TONY Rohan Andersson, född 1981-07-05 och folkbokförd i Tidaholm, till fängelse i 2 år och tre månader för våldtäkt mot barn.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

I hovrätten har det videoinspelade förhöret under förundersökningen med målsägande A spelats upp. Ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Tony Andersson och med vittnena B, C och D har spelats upp.

Den skriftliga bevisningen vid tingsrätten har åberopats även i hovrätten. Åklagaren har i hovrätten åberopat två tjänsteanteckningar. Tony Andersson har åberopat utdrag ur målsägande A:s blogg.

Hovrätten gör följande bedömning.

Målsägande A och Tony Andersson har lämnat väsentligen samstämmiga uppgifter om vad som förevarit mellan parterna med den skillnaden att den senare under förundersökningen uppgett att det ska ha förekommit sexuellt umgänge vid ett tredje tillfälle. Enligt hovrätten är vad Tony Andersson uppgett under förundersökningen och som åberopats av åklagaren inte tillräckligt för det ska anses styrkt att så varit fallet.

För att Tony Andersson ska kunna dömas för de åtalade gärningarna erfordras att han insett eller har haft skälig anledning anta att målsägande A har varit under 15 år vid tidpunkten för gärningarna. Enligt 6 kap. 13 § brottsbalken ska till ansvar för gärningar som begås mot någon under en viss ålder dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andre personen inte uppnått den åldern. Den valda formuleringen i 13 § får anses innefatta krav på en tämligen hög grad av oaktsamhet. Det ska inte dömas till ansvar om barnet hade en kroppsutveckling  som normalt förekommer avsevärt över åldersgränsen och omständigheterna i övrigt inte gav gärningsmannen anledning att vara på sin vakt. Tanken är att i gränsfallen gärningsmannen inte ska kunna undgå ansvar genom att hänvisa till brist på kännedom om barnets verkliga ålder. Vid bestämmelsens tillkomst underströk Lagrådet att en bestämmelse av denna karaktär bör tillämpas med stor försiktighet. Även departementschefen framhöll angelägenheten av att regeln får en restriktiv tillämpning (se Brottsbalken. En kommentar på Internet).

Målsägande A och Tony Andersson har lämnat oförenliga uppgifter om vad som sagts dem emellan om målsägande A:s ålder. Mot den bakgrunden och med hänsyn till vad som i övrigt förekommit finner hovrätten, även om övervägande skäl talar för att Tony Andersson känt till att målsägande A var under 15 år, det inte utrett att Tony Andersson känt till målsägande A:s ålder vid gärningstillfällena. För bedömningen av vad Tony Andersson haft skälig anledning anta om målsägande A:s ålder konstaterar hovrätten att målsägande A inte har en kroppsutveckling som normalt förekommer hos unga kvinnor vars ålder avsevärt överstiger 15 år. Tony Andersson har därför haft starka skäl att vara på sin vakt när det gäller hennes ålder. Det har inte heller framkommit några omständigheter av betydelse som, trots vad som nu  sagts, kan ha gett Tony Andersson anledning att utgå ifrån att målsägande A  hade uppnått 15 års ålder. Enligt hovrätten har Tony Andersson därför i frågan om målsägande A:s ålder varit oaktsam i en sådan hög grad att han ska fällas till ansvar för gärningarna.

Vid bedömningen av om en gärning som utgör våldtäkt mot barn ska anses  vara mindre allvarlig och i stället rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § brottsbalken, ska hänsyn tas till samtliga omständigheter som förelåg vid brottet. Utgångspunkten vid den bedömning som ska göras är att 6 kap. 5 § brottsbalken avses tillämpas restriktivt och att barn inte kan samtycka till sexuella handlingar. För det fall den sexuella handlingen varit helt frivillig och ömsesidig finns emellertid utrymme för att döma till sexuellt utnyttjande av barn i stället för våldtäkt mot barn. Sådant kan vara fallet även om gärningsmannen är betydligt äldre än offret (se rättsfallen NJA 2006 s. 79. I och II). Med tanke främst på det förhållandet att förekomsten av  pengar starkt bidragit till att föra samman målsägande A och Tony Andersson kan  den sexuella aktiviteten från målsägande A:s sida inte sägas ha varit helt frivillig. Det finns därför inte skäl att bedöma de gärningar som Tony Andersson gjort sig skyldig till mindre allvarliga. Tony Andersson ska därför dömas för våldtäkt mot barn.

Med hänsyn till att det finns grundad anledning anta att Tony Andersson kommer att sägas upp eller avskedas från sin anställning hos Tidaholms kommun ska det utdömda fängelsestraffet sättas något lägre än vad tingsrätten funnit.

Hovrätten delar den bedömning som tingsrätten gjort i skadeståndsdelen och tingsrättens dom ska därför fastställas i den delen.

Per-Olof Almer har genom advokaten Fredrik Almer såsom substituerad offentlig försvarare i hovrätten yrkat ersättning för drygt 23 timmars arbete. Hovrätten finner att ersättning för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i en skälig arbetstid om 15 timmar.

För våldtäkt mot barn är inte föreskrivet kortare fängelsestraff än två år. Enligt hovrätten är det inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Tony Andersson ska därför vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C
Överklagande senast den 14 september 2010.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lena Bång och Lennart  Östblom (referent), adjungerade ledamoten Patrik Tilly samt nämndemännen Anita Håkansson och Björn Brisère.

Enhälligt

Med anledning av domen, samt den fortsatta häktningen av piratpartisten Tony Andersson kommer han ha svårt att bedriva någon valrörelse i detta valet.

Piratpartiet har tidigare gjort sig kända i valrörelsen för att partiet velat ändra barnporrlagstiftningen.



Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: